ELEKTRICNE MASINE I POSTROJENJA - TE4EMP SKRIPTA: Deo1    Deo2   Deo3 Deo4


Vezbanje kroz simulaciju na racunaru:

As_Mot_Sim        za studente pref  A    pref B-uputstvo    pref B-model   tip C    tip D     tip E    tip F

PROJEKAT TRANSFORMATORA                   PODACI ZA PROJEKAT                      L i t e r a t u r a


  Osnovne informacije o predmetu, predavanjima, racunskim vezbama, laboratorijskoj nastavi, projektu i ispitu

(OLD)  Zadaci koji se resavaju u toku racunskih vezbi            (OLD)  Resenja zadataka sa  racunskih vezbi DEO I   DEO II

(OLD) Ispitni zadaci, pitanja na usmenom ispitu i TEST         Laboratorijske vezbe: Eksperimenti u laboratorijiNaucno istrazivacki rad u laboratoriji za Mikroprocesorsko upravljanje elektricnim pogonima

Pitanja za proveru znanja studenta i njihove                 Uredan - predgledan rukopis: Primer uredno resenog
spremnosti za vezbanje u Laboratoriji                        ispitnog zadatka - projekta - laboratorijskog izvestaja

Uputstvo za upotrebu laboratorijske stanice "Vektra", laboratorija 40A,  Indirektno vektorsko upravljanje AM
Stanica je namenjenastudentima zainteresovanim za istazivanje u oblasti digitalnog upravljanja elektricnim pogonima i
pretvaracima. PC-zasnovan setup, kodiranje algoritama u programskom jeziku C.
6. i 7. LAB vezb-dodatne informacije:  Indirektno vektorsko upravljanje asinhronim motorom, Digital PWM
Raspored vezbanja u laboratoriji                                Pomocne i dodatne informacije                                     SKRIPTA
 Nastavak rada u oblasti - izborni predmet                       ANKETNI LISTIC                    Program predmeta TE5MUE

Dinamicki model asinhronog motora sa I.F.O.C. i  CRPWM     am_sim.zip


Literatura:knjige se mogu nabaviti u biblioteci ETF, Univerzitetskoj ili u skriptarnici ETF - clanci u LAB 40A
1. W. Leonhard: "Control of electical AC drives", Springer
2. P. Krause: "Analysis of electic machines"
3. Samuel Seely: " Electromechanical Enegry Conversion", McGraw-Hill
4. Vladan Vuckovic: "Opsta teorija elektricnih masina"
5. Vladan Vuckovic:  "Elektricni pogoni"
6. Milos Petrovic: "Elektricne masine i postrojenja", Naucna Knjiga
7. Ilija Volckov: "Elektroenergetski uredjaji"

Trendovi u razvoju digitalnu upravljanih elektricnih pogona
 

 Servo pogoni sa vektorski kontrolisanom asinhronim motorom (S.N.V.)
 

Pomocna literatura i radovi iz oblasti          Podloge1     Podloge2 Podloge3     Podloge4      abc_dq transf
 

  Prekidacki algoritmi upravljanja naponskim invertorima (S.N.V.)
 

 Matlab - Simulink model digitalno upravljanog servo pogona
 
 

LABORATORIJSKE VEZBE - Uputstva i raspored:      vukosavic@kiklop.etf.bg.ac.yu

1. Ispitivanje generatora jednosmerne struje pomocu dinamomentra po direktnoj metodi.
2. Odredjivanje radnih karakteristika motora jednosmerne struje sa rednom pobudom pomocu elektricne kocnice.
3. Ispitivanje jednofaznog transformatora u praznom hodu i kratkom spoju.
4. Ispitivanje trofaznog asinhronog motora pri opterecenju.
5. Ispitivanje sinhrone masine.
6. Dinamicko kocenje asinhronog motora.
7. Asinhroni motor napajan statorskim naponom promenljive ucestanosti.
8. Samostalni rad: Ispitivanje dinamickih svojstava elektricnog pogona simulacijom na racunalu UputstvoSimulink datoteke

Primer izvestaja po uradjenim LAB vezbama
 

Dodatne informacije

196demo.zip: Primer realizacije trofazne impulsno sirinske  modulacije namenjene digitalno upravljanim elektromotornim  pogonima. "Space vector" modulacija implementirana je na Intel 8096 mikrokontroleru. Kod je nacinjen u asembleru. Paket sadrzi asemblerski program, asm96 kompajler i  linker, kao i basic program za generisanje potrebnih tabela sa podacima. Pokretanjem go.bat ( ili g.bat)  procedure generise se HEX file pogodan za programiranje EPROM-a ili prenos u ICE96 emulator.
386ex.zip: Digitalni upravljacki sistem zasnovan na Intel 386 EX  industrijskom mikrokontroleru. Elektricne seme u OrCAD-u  i Protel-u, potrebne biblioteke sa komponentama, liste komponenti, liste veza, Abel programi za PLD komponente.
sim320.zip:       Asembler, lokator, linker za TMS320C10 digitalni signalni  procesor sa SIM320.EXE simulatorom, primerom programa naci-
njenog u asembleru, instrukcijama (go.bat) .....
asmot.zip:      Program za simulaciju & dinamicki model trofaznog asinhronog motora u stacionarnom koordinatnom sistemu sa kratkim uputstvom i primerom -- simulacija polaska motora iz stanja mirovanja.
asmot.sym... Isti model u programu PVSIM- VisSim  (simulink kom.)
sevmotor.wk1:   Podaci o asinhronim motorima - parametri standardnih motora:    Lotus/eXcel datoteka sa podacima o parametrima i karakteristikama asinhronih motora proizvodje "SEVER" Subotica
 

Komentare poslati na adresu: boban@ieee.org                                   PRIJAVA_RADA