Modelovanje AM pomoću Simulink programskog paketa


 

- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Branka Kovačevića:

Oblast kojom se ovaj diplomski rad bavi su asinhroni motori i njihova primena u brzinskim servomehanizmima. U prvom delu ovog rada biće prikazan analitički model asinhronog motora i ostalih komponenti koje se pojavljuju kada se asinhroni motor ( AM) koristi u spomenutoj primeni, a te komponente su trofazni tranzistorski invertor (radi ćemo sa trofaznim asinhronim motorom), histerezisni strujni regulator, indirektna vektorska kontrola, brzinski regulator. Korišćenje AM u servomehanizmima povezano je sa određenim teškoćama koje proizilaze iz njegovih osobina. Osobina koja dovodi do tih teškoća je sledeća : pri konstantnoj učestanosti i amplitudi napona napajanja brzina rotora zavisi od momenta opterećenja, to iziskuje komplikovane algoritme upravljanja u slučajevima kada želimo da koristimo asinhroni motor u brzinskim ili pozicionim servomehanizmima, odnosno tamo gde se traži precizna kontrola brzine i/ili položaja. Ova pojava je posledica principa rada asinhronog motora, a to je elektromagnetna indukcija, zbog koje je potrebna razlika u brzinama izmedju rotora i obrtnog magnetnog polja koje generiše stator da bi postojao elektromagnetni moment. Elektronika koja realizuje pomenute algoritme ranije je bila skupa i to je otežavalo korišenje asinronih motora u ovakve svrhe, ali se oni danas sa pojeftinjenjem elektronskih komponenti i korišćenjem računara u realizaciji algoritama upravljanja sve više koriste.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
                                                   matlab.zip


Prethodni rad                                                                                                                  Sledeći rad