Digitalni pogonski kontroler zasnovan na TMS320C14 signalnom procesoru

 

   - Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Dragana Lukovića: Digitalno upravljanje parom asinhronih motora, razvoj softvera za implementaciju algoritama upravljanja kao i razvoj softvera za serijsku komunikaciju sa nadredjenim PC računarom su teme obradjene u ovom radu. PC računar ima zadatak da komunicira sa dvoosnim pogonom, šaljući zadate vrednosti brzine. Kao mikrokontroler odgovoran za implementaciju kako upravljačkog algoritma tako i ostalih podsistema odabran je DSP (digitalni signalni procesor) TMS 320E14, proizvod firme Texas Instruments. Regulacija brzine asinhronih motora se ostvaruje primenom U/f regulacije. DSP generiše PWM (širinsko impulsna modulacija) impulse koji služe za uključivanje i isključivanje MOSFET  (Metal Oxide Semiconductor (MOS), Field Effect Transistor (FET)) od kojih je načinjen invertor


 Dokumenta za preuzimanje:  filedl.pdf


 Prethodni rad                                                                                                                 Sledeći rad