Izrada hardvera i softvera laboratorijskog radnog mesta za ispitivanje vektorske regulacije asinhronog motora

 

Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Gorana Medenice :
 Na osnovu postojećeg hardvera, koji je detaljno proveren i dokumentovan, a zatim povezan sa mikroprocesorom, napisan je softver kojim je izvedena indirektna vektorska regulacija asinhronog motora. Raspregnutim upravljanjem momentom i fluksom ostvarenim na osnovu poznatih vrednosti struje statora i mehaničke brzine rotora, uz priložene rezultate eksperimenata, pokazano je da uz sve navedene prednosti asinhronih motora nad motorima za jednosmerne struje moguće je ostvariti i adekvatne regulacione karakteristike. Daljim radom na ovom projektu, gde bi bila obuhvaćena zavisnost parametara motora od frekvencije, temperature i zasićenja magnetnog kola, regulacione karakteristike ovog pogona bi bile poboljšane.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf

                                                  shematics.zip


 Prethodni rad                                                                                                   Sledeći rad