Analiza ostvarivih vrednosti krutosti električne osovine u realnim servosistemima


 

 Kratak sadržaj kolege Vladimira Miloševića

U ovom radu su izložene teorijske osnove i praktična razmatranja sistema za digitalnu regulaciju brzine obrtanja dva dislocirana električna servopogona.Upravljačke konture dva pogona su unakrsno spregnute komponentama koje su analogne efektima frikcije (viskoznog trenja) i krutosti (torzione elastičnosti), koji bi postojali u slučaju da su priključna vratila korišćenih motora mehanički spregnuta dovoljno dugačkim realnim vratilom. Umesto korišćenja realnog mehaničkog vratila, sprezanje servomotora se izvodi električnim putem (programski) – električnom osovinom. U radu je izneta  struktura dva brzinska servosistema spregnuta električnomosovinom, predlaže se postupak  odredjivanja parametara regulacije radi postizanja željenog kvaliteta ponašanja sistema u prelaznim procesima, ispituje se ostvarivost krutosti električne osovine i prikazuje postupak izbora parametara električne osovine.

Dokumenta za preuzimanjeDokument.pdf
Prethodni rad                                                                                                                Sledeći rad