Upravljanje prekidačkim reluktantnim motorom  - Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Milenka Jovanovića:
Kao član grupe elektormehaničkih aktuatora, reluktantni motor zauzima bitno mesto kao pogonska mašina u industrijskim aplikacijama. Ovaj rad ukratko prezentuje nastanak, istorijski razvitak i trenutna pozicija SR motora u svetu elektromotornih pogona. Objašnjeni su princip rada i algoritmi za upravljanje SR motorom. U okviru algoritama za upravljanje, napravljen je pregled pretvarača koji su do sada razvijeni i specijalizovani posebno za ovu vrstu elektromotora. Kao jedan vid verifikacije svega rečenog priložena je i simulacija SR motora, koja generiše pretpostavljene talasne oblike struje, induktivnosti i momenta.


 
Dokumenta za preuzimanjeDokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                                 Sledeći rad