Energetski pretvarači za prekidački reluktantni motor


 

   
Doktorska teza autora  Željka Grbe:

Naučna rasprava izložena u disertaciji se bavi pitanjem sinteze energetskih pretvarača za prekidački reluktantni motor. Princip rada prekidačkog reluktantnog motora zasniva se na promeni reluktanse i ne uključuje postojanje obrtnog polja. Diskretni karakter procesa elektromehaničke konverzije zahteva različit broj statorskih i rotorskih polova i omogućuje rad nezavisan od smera struje u statorskim namotajima. Jednostavna i robusna konstrukcija motora nije rezultovala širom primenom usled problema u realizaciji pretvarača za napajanje i problema sinteze prekidačkih algoritama upravljanja. Sva dosadašnja rešenja nisu donela pretvarač koji bi po karakteristikama, zajedno sa motorom, bio konkurentan drugim vrstama pogona, pre svega pogonu sa asinhronim motorom. Cilj rada je razvoj novih rešenja energetskih pretvarača originalne topologije. U ovoj disertaciji je izvršena sinteza i eksperimentalna verifikacija novog rešenja invertora za prekidački reluktantni motor. Predloženo rešenje dozvoljava istovremeno vođenje dve susedne faze, pri čemu je za obe faze srednju vrednost napona moguće kontrolisati do vrednosti napona jednosmernog međukola. Na ovaj način, predloženo rešenje invertora, omogućava potpuno iskorišćenje mehaničke karakteristike motora.

 

Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
             

Prethodni rad                                                                                                                                 Sledeći rad