ALGORITAM ZA MINIMIZACIJU SNAGE GUBITAKA VEKTORSKI REGULISANOG ASINHRONOG POGONA ZASNOVAN NA PRIMJENI FAZI LOGIKE


 
 

Ciljevi i zadaci koji su postavljeni u okviru ovog rada, autora Branka Blanuše,  su slijedeći:
1. Realizacija takvog algoritma koji će na bazi izračunatih gubitaka u pogonu i rezerve elektromagnetnog momenta obezbjediti brzu i glatku konvergenciju fluksa prema vrijednosti za koju se imaju najmanji gubici;
2. Kroz razradu algoritma provjeriti način na koji se mogu smanjiti nedostatci algoritama pretraživanja kao što su talasnost momenta, spora konvergencija i osjetljivost pogona na promjenu opterećenja;
3. Na osnovu teoretske razrade algoritma izvršiti i njegovo modeliranje u programskom paketu Matlab-Simulink;
4. Ovaj model uključiti u model cijelog pogona i izvršiti analizu njegovog rada putem
simulacije;
5. Rezultate dobijene ovim metodom, uporediti sa rezultatima dobijenim drugim
metodama;
6. Rezultate dobijene simulacijom provjeriti eksperimentalno, mjerenjem ulazne
snage jednosmjernog medjukola.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf           


Prethodni rad                                                                                                                                 Sledeći rad