ANALIZA VALOVITOSTI MOMENTA SINHRONOG MOTORA SA STALNIM MAGNETIMA NA ROTORU I PROJEKTOVANJE PROGRAMSKOG REŠENJA ZA PREDIKCIJU I KOMPENZACIJU


  


Kratak sadržaj magistarskog rada kolege Igora Stamenkovića:
Na početku novog milenijuma, u tržišno diktiranom svetu visoke automatizovane produkcije i minimalnih troškova proizvodnje na račun marketinga i distribucije, kao osnovni zadatak pred naučno-istraživačke snage sveta postavlja se potreba za povećanjem energetske efikasnosti i zaštitom životne sredine. Podatak da više od dve trećine proizvedene električne energije potroše električni motori, nedvosmisleno ukazuje na stalnu potrebu za povećanjem kvaliteta proizvodnje i uvećanjem preciznosti upravljanja električnih pogona. Generalni zaključak koji se može izvesti je da servopogoni sa sinhronim motorima imaju prednost u aplikacijama koje vode računa o energetskoj efikasnosti. Reluktantni i brusheless DC motori omogućuju jednostavniju kontrolu sa minimalnim brojem senzora, ali imaju veliki nedostatak u upravljanju usled značajne valovitosti momenta. Najveća prednost asinhronog motora je izuzetna robusnost i jeftinija cena izrade. Razlog za veću efikasnost sinhronih servomotora sa stalnim magnetima na rotoru leži u činjenici da nema gubitaka energije i zagrevanja u namotajima rotora. Dodatne prednosti upotrebe PMSM-a kao servo aktuatora ogledaju se u veoma visokim vrednostima specifične snage (odnosa Nm/kg) i odnosu momenat-inercija (Tc/J), što omogućava najbrži dinamički odziv na zadatu upravljačku komandu [15]. Zvezdica koja se nalazi pored navedene prednosti PMSM-a sa aspekta robusnosti na valovitost momenta u Tabeli 1.1, ima za cilj da ukaže da je valovitost momenta usled nesavršenosti motora znatno manja u odnosu na druge motore, ali da opet postoji i kao takva je predmet naučne rasprave koju ovaj rad iznosi.
   
         

Dokument za preuzimanja:  Dokument.pdf
                                             
Prezentacija.pdf

Napomena: Za sve potrebne softverske alate , propratna Matlab dokumenta,  literaturu itd., možete se javiti  na e-mail: ddc@etf.bg.ac.yu i boban@etf.bg.ac.yuPrethodni rad                                                                                                                                                  Sledeći rad