Razvoj algoritma za minimizaciju snage gubitaka elektromotornog servo pogona sa sinhronim motoromKratak sadržaj magistarskog rada Leposave Matić:

  Elektromotorni pogon se često projektuje bez ikakvog znanja o parametrima motora. Najnovije metode za minimizaciju gubitaka snage u realnom vremenu putem smanjenja nivoa fluksa, ne zahtevaju poznavanje parametara motora, a mogu se primeniti kako u pogonima asinhronih motora sa skalarnom, direktnom i indirektnom vektorskom kontrolom. U tezi je prikazan metod za optimizaciju stepena korisnog dejstva asinhronog motora koji se bazira na adaptivnom podešavanju nivoa fluksa u cilju odredjivanja optimalne radne tačke minimiziranjem gubitaka, koji se dobijaju kao razlika merene ulazne snage i procenjene izlazne snage, u slučaju asinhronog motora sa indirektnom vektorskom kontrolom. Algoritam je organizovan tako da se struja id menja u ekvidistantnim trenutcima, dovoljno udaljenim da bi se omogućilo smirenje prelaznog procesa uspostavljanja nove vrednosti fluksa YD i struje iq, u uslovima konstantnog momenta i brzine. Amplituda fluksa se kontroliše kroz sukcesivno inkrementiranje ili dekrementiranje komande fluksa id na osnovu gubitaka, procenjenih u svakom koraku. Algoritam optimizacije treba da omogući odredjivanje veličine i smera sukcesivnih promena struje id, kako bi se obezbedila konvergencija fluksa ka optimumu. U tezi su prikazane tri varijante optimizacionog algoritma:
1. dvokoračna metoda - korak promene struje i
d uzima dve vrednosti: vrednost koraka je veća što je optimum dalji, odnosno manja, u okolini optimalne radne tačke;
2. višekoračna metoda - korak promene struje i
d uzima različite vrednosti iz odrenenog skupa u zavisnosti od udaljenosti optimalne radne tačke;
3. metoda odredjivanja veličine koraka promene struje i
d primenom fazi logike

Sve tri varijante datog optimizacionog algoritma ocenjene su odgovarajućom  kriterijumskom funkcijom, a rezultati dobiveni simulacijom, potvrdjeni su eksperimentom na laboratorijskom prototipu. Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf           


Prethodni rad                                                                                                                                 Sledeći rad