KOMBINOVANI METOD ZA ESTIMACIJU BRZINE OBRTANJA ASINHRONIH MOTORA


   

    Kratak sadržaj Magistarskog rada kolege Milana Hajdera: U ovom radu predstavljena je uporedna analiza prelaznog režima i stacionarnog stanja pogona sa asinhronim motorom male i srednje snage sa zatvorenom povratnom spregom po estimiranoj brzini. Posmatrana je dinamika odziva brzine i ostalih relevantnih veličina (fluksa, elektromagnetnog momenta, struja) u pogonu sa vektorskim upravljanjem i direktnom kontrolom momenta. Brzina obrtanja je estimirana primenom metoda koje koriste informaciju o terminalnim veličinama u motoru i bazirane su na matematičkom modelu asinhrone mašine (kombinovani metod). Primenjene metode estimacije su: 1) Direktna metoda estimacije, 2) Fazno spregnuta petlja, 3) Prirodna orijentacija polja, 4) Model Reference Adaptive System – MRAS opserver, i 5) Luenbergerov opserver. U radu je istraživan i uticaj odstupanja otpornosti statora i rotora u motoru i estimatoru/opserveru na stacionarno stanje vektorski upravljanog pogona. Konačno, dat je predlog poboljšanog algoritma vektorskog upravljanja radom pogona sa asinhronim motorom.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                                             Sledeći rad