Metod za sintezu digitalnog zakona upravljanja servo sistemom sa elastično spregnuti masama


 

   

Kratak sadržaj Magistarskog rada kolege Željka Markovića:  Predmet naučne rasprave u magistarskom radu je predlog projektovanja digitalnog zakona upravljanja brzinom kod servo pogona sa mašinom naizmenične struje koji sa opterećenjem čini sistem sa distribuiranim masama, u uslovima elasticiteta osovine i delovanja promenljivog opterećenja, pri čemu se pri projektovanju koristi metod podešavanja polova (pole placement [1], [2] ili pole assignement technique[3]). Osnovna ideja na kojoj se zasniva metod podešavanja polova je da se zahtevi u pogledu prelaznog procesa upravljanih promenljivih digitalnog sistema upravljanja mogu specificirati preko polova sistema u zatvorenoj povratnoj sprezi.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                                           Sledeći rad