Primena automatike u električnim vozilima


 

 

   

       

        

                Elektrovučna podstanica (EVP) jeste postrojenje za transformaciju električne energije. Elektrovučne podstanice raspoređene su du Kod elektriène vuèe vozova teži se za što veæim brutom na kvaèilu i poveæanim ubrzanjima u putnièkom saobraæaju, te su i realizovane vuène sile na obodu toèkova pogonskih osovina èesto u gornjim granicama velièina po pitanju athezije. Narastanje vuène sile iznad graniènih vrednosti odreðenih stvarnim koeficijentom athezije, neminovno dovodi do proklizavanja toèkova ili takozvanog buksiranja. Slièan kriterijum važi i za ogranièenje obodnih sila koèenja. Preko neke maksimalne vrednosti ukupne sile koèenja, obrtanje koèenih toèkova prelazi u njihovo blokiranje i klizanje po šini.
U oba ova sluèaja narušava se pogonska stabilnost, a posledice i efikasnost povratka u stabilan režim zavise od brzine uoèavanja same pojave i trenutka preduzimanja odgovarajuæih protivmera. Zbog toga se porimenjuju posebni uredjaji i odgovarajuæe šeme veza za automatsku kontrolu buksiranja i klizanja.

 


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad