MAGISTARSKI RADOVI- Analiza gubitaka snage SM sa PM u sistemu za rekuperaciju energije kod F1 (Dragan Mihić)

-
Primena direktnog upravljanja momentom asinhrone mašine na digitalnom signalnom kontroleru (Ivan Subotić)

-
Project managment and leadership skills in power... (Nikola Milivojević)

- Raspregnuto upravljanje momentom trofaznog AM sintezom novih ...  (Petar Matić)

Kombinovani metod za estimacuju brzine obrtanja asinhronih motora (Milan Hajder)

Metod za sintezu digitalnog zakona upravljanja servo sistemom sa elastično spregnutim masama  (Željko Marković)

Sinteza digitalnog polinomnog regulatora brzine brzinskog servo pogona (Perišić Miomir)

Algoritam za minimizaciju snage gubitaka vektorski regulisanog asinhronog motora .... (Branko Blanuša)

- Analiza valovitosti momenta sinhronih motora sa permanentnim magnetima..... (Igor Stamenković)

-
Projektovanje strujnog regulatora trofaznog motora.... (Mile Božić)

-
Digitalno upravljanje statorskom strujom AM (Djordje Stojić)

-
Analiza efekta mrtvog vremena na stabilnost frekventno regulisanog elektromotornog.... (Veran V. Vasić)

- Estimacija fluksa i brzine obrtanja asinhronog motora bez davača na vratilu (Željko Pantić)

- Razvoj algoritma za minimizaciju snage gubitaka elektromotornog servo pogona sa sinhronim motorom (Leposava Matić)

- Razvoj minijaturizovanog pretvarača za asinhroni motor (Petar  Grbović)___________________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail: ddc@etf bg ac yu
 webmaster: Mijatović Nenad 10.2007.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________