DIPLOMSKI RADOVI

Uticaj mrtvog vremena na komutacione gubitke kodd GaN HEMT i Si MOSFET tranzistora u LLC rezonantnom pretvaraču  (Lukić Emilija)

Poređenje uređaja za sinhronizaciju na bazi fazno zatvorenih petlji kod trofaznih mrežnih invertora  (Bakić Filip)

Projektovanje visokofrekventnog transformatora uz minimizaciju ukupnih gubitaka  (Plavšić Jovana)

Uporedna analiza osnovnih algoritama za pronalaženje tačke maksimalne snage fotonaponskih sistema  (Katarina Ćeranić)

Projektovanje digitalnog regulatora struje za trofazni mrežni invertor sa LCL filtrom  (Stojanović Lazar)

Projektovanje 3-faznog invertora za baterijski napajan pogon sa AM (10/2020)  (Nenad Berić)

Modelovanje valovitosti momenta kod Sinhronih mašina sa stalnim magnetima  (Filip Cvejić)

Digitalni reg. struje ... sa potiskivanjem naponskih poremecaja uz pomoc Ra  (Miodrag Joksimović)

Asinhrono pokretanje sinhrone mašine  (Igor Cvetković)

Realizacija upravljačkog softvera pogona zasnovanog na trofaznom asinhronom motoru (Aleksandar Živković)

Projektovanje specifičnog tipa varijabile sa pokretnim zarezom i pomoćnih programa za obavljanje...  (Dejan Ilić)

Primena rekonfigurabilnih mikrokontrolera u upravljanju induktivnim motorom (Nikola Jovanović)

Identifikacija parametara algoritma upravljanja i eksperimentalna verifikacija pogona zasnovanog na ... (Milos Živanović)

  - Analiza upravljačkih kola servopojačavača DBM03 (Srdjan Srdić)

Digitalni pogonski kontroler zasnovan na  TMS320LF2407 signalnom procesoru  (Aleksandar Berić)

Sensorless control of brushless DC electromotor (Milan Tomić)

- Analiza ostvarivih vrednosti krutosti električne osovine u realnim servosistemima (Vladimir Milošević)

Upravljanje prekidačkim reluktantnim motorom (Milenko Jovanović)

Fraktalna kompresija slike  (Darko Štern)

- Simulacija rada dvostrano napajanog asinhronog motora  (Jovica Vranković)

- Izrada hardvera i softvera laboratorijskog radnog mesta za ispitivanje vektorske ... (Medenica Goran)

- Realizacija mikroprocesorskog daljinski upravljanog pozicionera antene (Čedomira Zeljkovića)

- Digitalni pogonski kontroler zasnovan na TMS320C14 signalnom procesoru (Dragan Luković)

- Estimacija brzine asinhronog motora bez senzora na osovini (Nenad Djurković) 

- Primena delta modulacije u upravljanju elektromotornog pogona velike brzine obrtanja (Mirjane Nešić)

- Merenje brzine kombinovanom metodom pomoću inkrementalnog optičkog enkodera   (Jovan Petrović)

Projektovanje i realizacija notch filtera na TMS32010 za potrebe mikroprocesorskog .... (Šaponjić Djordje)

Projektovanje digitalnog / mikroprocesorski upravljanog servomehanizma....  (Dobričić Savo)

- Implementacija algoritma space-vector modulacije na RISC mokrokontroleru ATmega8 (Goran Mandić)

Implementacija algoritma za regularnu impulsno širinsku modulaciju u sprezi...  (Stevan Mehandžić )

- Projektovanje mikroračunarskog sistema za razvoj algoritama.... (Nenad Nedeljković)

Analiza elektoromehaničkog rezolvera uz pomoć... (Zoran Nikolić)

- Odredjivanje karakteristika i načina upravljanja frekvencijskim pretvaračem u primeni asinhronog... (Igor Cvetković)

FPGA realizacija kontrole trofaznog PWM invertora metodom SPACE VECTOR .... (Nikola Milivojević)

- Code generator for control of industrial processes (Ivan Rajković)

- Modelovanje AM pomoću Simulink programskog paketa (Branko Kovačević)

- Projektovanje  konvertora i regulacionih sklopova pogona sa AM (Nenad Mijatović)

- Hardver pogona zasnovanog na asinhronom motoru (Bora Novaković)

-Vetroturbina sa dvostruko napajanim asinhronim generatorom i back-to back konvertorom (Aleksandar Borisavljević)

-GSM kontroler zasnovan na ATMEGA16 procesoru (Goran Golubović)

-Analiza kondukcionih i komutacionih gubitaka u invertoru sa IGBT tranzistorima (Veljko Palija)

-Bežicno upravljanje elektromotornim pogonom pomocu RF cipa CC1000 (Zoran Nikolajević)

-Projektovanje prilagodnih elektronskih kola za galvansku izolaciju signala u elektromotornom pogonu (Obrad Đorđević)

-Proračun gubitaka snage u trofaznom tranzistorskom invertoru (Željko Janković)

-Realizacija komunikacije izmedu korisnika i kontrolera za upravljanje Elektrofiltrom... (Dušan Ivanić)

-Eksploatacione karakteristike obnovljivih izvora energije (Mikica Mirković)

-Proračun snage gubitaka u gvoždu kod sinhronog motora sa stalnim magnetima (Vladimir Vojinović)

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail: ddc@etf bg ac yu
 webmaster: Mijatović Nenad 10.2007.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________